Skip to main content

 

  

tungelundbadet logo sort
Gl. Tungelundvej 11
8881 Thorsø

ÅBNINGSTIDER
Mandag–Fredag: kl. 15-18
Lørdag-Søndag: kl. 12-18

Skolernes sommerferie alle dage 12-18

Dato: 12. februar 2021

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Tungelundbadet

§ 1
Institutionens navn er ”Tungelundbadet”. Dens formål er at opføre og drive et friluftsbad i Favrskov
Kommune for at give børn og unge mulighed for svømmeundervisning og for at fremme svømmesporten i
øvrigt.

§ 2
Institutionen er selvejende og dens formue skal bestå af ejendommen i Favrskov Kommune, hvorpå
friluftsbadet er opført med alt til denne ejendom hørende inventar og øvrigt løsøre.

§ 3
Den kapital, der ikke er bundet i institutionen, skal sættes i bank eller sparekasse. Eventuelt overskud af
driften, ud over hvad der medgår til forbedringer, afskrivninger og nyanskaffelser efter bestyrelsens skøn,
kan af bestyrelsen hensættes til fremtidig brug ved udvidelse af friluftsbadet eller anvendes til sportens
fremme.

§ 4
Der skal føres nøjagtigt regnskab over institutionens drift og status. Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at
revidere institutionens regnskab vælges hvert år på generalforsamlingen 2 revisorer for et år ad gangen eller
der anvendes ekstern, autoriseret revisor. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorerne.

§ 5
Den selvejende institution ledes af en bestyrelsen bestående af 5 personer, der vælges på den årlige
generalforsamling for to år ad gangen. Ethvert medlem er pligtigt til at modtage det på ham eller hende
faldne valg i 2 på hinanden følgende perioder. De valgte medlemmer af bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og
3 hvert andet år, første gang ved lodtrækning.

§ 6
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
3 medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen varetager institutionens anliggender i alle henseender. Bestyrelsen er ulønnet. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån forpligtes institutionen ved den samlede
bestyrelses underskrift. Salg af institutionens faste ejendom skal dog godkendes af generalforsamlingen.

§ 7
Friluftsbadet, og hvad der i øvrigt tilhører den selvejende institution, kan, såfremt generalforsamlingen med
stemmeflertal bestemmer det, bortforpagtes helt eller delvist, men kun til brug indenfor formålet.

§ 8
Såfremt den selvejende institution ophæves, skal dens formue anvendes til fremme af andet upolitisk
ungdoms- og idrætsarbejde i Favrskov Kommune, i overensstemmelse med generalforsamlingens nærmere
bekendtgørelse herom.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2012.

I bestyrelsen

 • Jette Laursen
 • Claus Sparre Nielsen
 • Britta Dahlgaard
 • Peter Aborg
 • Casper Mønster

Generalforsamling

På den årlige generalforsamling vælger institutionens medlemmer foruden bestyrelsen 2 suppleanter for et år
ad gangen.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle institutionens anliggender.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Formandens beretning
 2. Regnskabsaflæggelse
 3. Valg af revisorer (kun såfremt der ikke anvendes ekstern, autoriseret revisor)
 4. Forelæggelse af budget og driftsplaner for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Eventuelt

- Den årlige generalforsamling holdes i februar/marts måned.

- Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemnet.

- Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst en uges varsel ved elektronisk eller anden bekendtgørelse.

- Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødte stemmeberettigedes antal, når lovlig indkaldelse
er sket.

- Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal.

- Til ændring af vedtægterne eller til vedtagelse af institutionens ophævelse udkræves, at bemærkning om vedtægtsændring eller institutionens ophævelse er anført i dagsordenen og at mindst ¾ af de på generalforsamlingen mødte stemmeberettigede stemmer for.

- Ved ovennævnte indkaldelse til generalforsamling skal dagsordenen offentliggøres.

Sponsorer

En stor tak til vores sponsorer